Grafeno Inoculado, Magnetismo Adquirido: La Tiranía Tecnocrática Colonizando Cerebros

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

Grafè Inoculat, Magnetisme Adquirit: La Tirania Tecnocràtica Colonitzant Cervells

«Avui hi ha un creixement exponencial del poder i un increment descontrolat del control, i això alguna cosa té a veure amb les tendències autodestructives del món contemporani. No hi pensem, però el poder és més poderós com més invisible i més inqüestionat. Quan s’el comença a qüestionar, ja comença a declinar. En qualsevol cas, el fet que el poder tecnològic pugui escapar-se de les nostres mans té conseqüències gravíssimes.»

Jordi Pigem – Àngels i Robots – 2017

Benvolguts/des:

Acabo de fer una senzilla prova a dues persones que, com jo, en observar els resultats, han quedat atònites. Una prova reveladora que tothom pot fer i que cada cop més persones estem realitzant. Es tracta, sense exagerar, d’un experiment summament important per la història de la humanitat i, potencialment, per a la història de cada u de nosaltres.

Consisteix a comprovar el fet que la substància oficialment anomenada «vacuna de la covid-19» té, sovint, un efecte magnetitzant. Sona increïble, però és ben cert. Allò que s’està injectant al cos de milions de persones fa que certes zones de l’organisme humà es comportin com un imant: coberts, claus, imants, monedes i fins i tot telèfons mòbils s’adhereixen a la pell talment com si és tractés d’un truc d’il·lusionisme. Però no hi ha truc. És la pura realitat. Una realitat cada cop més distòpica i demencial. Una realitat que supera la ficció.

No em creguis. Comprova-ho. Només has de posar certs objectes susceptibles d’atracció magnètica a la zona del braç on la persona va ser inoculada. També pots provar-ho a la zona del cap i del tòrax. També a la cara, amb persones que, si bé no han estat inoculades, sí que han sigut sotmeses a PCRs i/o han portat assíduament les mascaretes oficials, ja que les nanopartícules magnetitzants, segons sembla, també han entrat als cossos per aquestes vies. També pots fer l’experiment amb un voltímetre i/o un mesurador de camps electromagnètics: les persones magnetitzades presenten valors absolutament anòmals, summament elevats.

Segons sembla, no totes les persones inoculades presenten magnetisme, però sí una gran proporció d’aquestes. I, segons sembla, el magnetisme no sempre és constant, sinó que, en alguns casos, apareix i desapareix.

Naturalment, els mentiders professionals (periodistes oficials, «autoritats sanitàries», polítics de torn, agències de «verificació»…) ja s’estan afanyant a negar el fenomen. Addueixen explicacions ben estúpides per tal de qualificar-ho de «bulo». Ells sí que són negacionistes: neguen l’evidència empírica clarament constatada per innombrables persones i demostrable davant d’un tribunal.

Però això és ja imparable. Els testimonis gravats en vídeo es compten per milers i augmenten cada dia. Moltes persones que, en termes generals, creien en la versió oficial de la «pandèmia», estan fent la prova i observant, amb els seus propis ulls, perplexos, l’evidència palmària de l’enorme engany al qual hem estat sotmesos. Les persones afectades ho estan començant a denunciar. Estem descobrint l’oculta veritat.

Tot apunta al fet que estan injectant nanopartícules d’òxid de grafè. Es tracta d’un nou material -descobert l’any 2004- amb propietats molt especials. Una d’aquestes propietats és que, en contacte amb l’hidrogen, esdevé magnètic. Una altra de les seves propietats és que, dins del cos humà, tendeix a desplaçar-se cap al cervell i s’acumula allà. I genera un camp electromagnètic susceptible de rebre i donar informació a través de radiofreqüències (particularment les del 5G).

Efectivament, sembla ciència ficció distòpica. Fins que no ho he comprovat per mi mateix, fent la prova magnètica a dues persones inoculades, no m’ho he acabat de creure.

Però, de fet, es ben comprensible. Tots els tirans de la història han procurat controlar i condicionar, en la mesura del possible, la psique dels seus subjugats. Els tirans del nostre temps estan fent exactament això mateix amb la tecnologia més puntera que tenen al seu abast.

Amb el grafè instal·lat al cervell, la psique humana pot ser eficaçment monitorada, modulada i modificada a través de radiofreqüències. I, d’aquesta manera, la vida de les persones queda, de forma summament eficaç, en mans d’aquells qui ocupen la cúspide de la piràmide del poder i ostenten el comandament dels dispositius tecnocràtics.

Totalitarisme tecnocràtic del segle XXI.

Afortunadament, sembla que hi ha maneres de neutralitzar el grafè que s’hagi introduït al nostre cos. Curiosament, beure alcohol i fumar tabac, segons sembla, destrueix les càpsules lipídiques que envolten el grafè inoculat, i, aleshores, el sistema immunològic de l’organisme humà pot fagocitar aquest material que no hauria d’haver entrat allà.

Davant de tot això, només ens queda preguntar-nos: ¿estem disposats a mirar cap a un altre banda i, d’aquesta manera, donar ales a la tirania totalitària, tecnocràtica i transhumanista mundial? ¿O ja n’hem tingut prou de despropòsits, despotismes i destruccions i estem disposats a actuar pel bé de tots? Perquè «els límits del tirans estan determinats per la tolerància dels oprimits» (Frederick Douglass).

Seguim descobrint la Veritat,

Blai

ENLLAÇOS

Avalancha de personas magnetizadas tras las inoculaciones

Ya son millones de personas a lo largo y ancho del mundo magnetizadas tras la vacuna

Nanotubos de grafeno en las «Vacunas» – Objetivo Siniestro (Ricardo Delgado y Dr. José Luis Sevillano)

El SarsCov2 es el Grafeno (Ricardo Delgado, Dr. José Luis Sevillano y Marc Pérez)

Os estan inyectando Grafeno – Los directivos de Graphene Flagship son directivos de Astrazeneca (Ricardo Delgado)

Como denunciar la magnetización producida por las «vacunas de la covid» (José Alberto Baños y José Luis)

Your Guide To The Great Convergence – The Corbet Reportt (James Corbett)

Recopilació d’articles relacionats amb el Grafè (La Quinta Columna)

[ESPAÑOL]

Grafeno inoculado, Magnetismo Adquirido: La Tiranía Tecnocrática Colonizando Cerebros

«Hoy hay un crecimiento exponencial del poder y un incremento descontrolado del control, y eso algo tiene que ver con las tendencias autodestructivas del mundo contemporáneo. No lo pensamos, pero el poder es más poderoso cuanto más invisible y más incuestionado. Cuando se lo empieza a cuestionar, ya empieza a declinar. En cualquier caso, el hecho de que el poder tecnológico pueda escaparse de nuestras manos tiene consecuencias gravísimas. »

Jordi Pigem – Ángeles y Robots – 2017

Estimados/as:

Acabo de hacer una sencilla prueba a dos personas que, como yo, al observar los resultados, han quedado atónitas. Una prueba reveladora que todo el mundo puede hacer y que cada vez más personas estamos realizando. Se trata, sin exagerar, de un experimento sumamente importante para la historia de la humanidad y, potencialmente, para la historia de cada uno de nosotros.

Consiste en comprobar que la sustancia oficialmente llamada «vacuna de la Covid-19» tiene, a menudo, un efecto magnetizante. Suena increíble, pero es cierto. Lo que se está inyectando en el cuerpo de millones de personas hace que ciertas zonas del organismo humano se comporten como un imán: cubiertos, llaves, imanes, monedas e incluso teléfonos móviles se adhieren a la piel como si se tratara de un truco de ilusionismo. Pero no hay truco. Es pura realidad. Una realidad cada vez más distópica y demencial. Una realidad que supera la ficción.

No me creas. Compruébalo. Sólo tienes que poner ciertos objetos susceptibles de atracción magnética en la zona del brazo donde la persona fue inoculada. También puedes probarlo en la zona de la cabeza y del tórax. También en la cara, con personas que, si bien no han sido inoculadas, sí han sido sometidas a PCRs y/o han llevado asiduamente las mascarillas oficiales, ya que las nanopartículas magnetizantes, al parecer, también han entrado en los cuerpos por estas vías. También puedes hacer el experimento con un voltímetro y / o un medidor de campos electromagnéticos: las personas magnetizadas presentan valores absolutamente anómalos, sumamente elevados.

Al parecer, no todas las personas inoculadas presentan magnetismo, pero sí una gran proporción de estas. Y, al parecer, el magnetismo no siempre es constante, sino que, en algunos casos, aparece y desaparace.

Naturalmente, los mentirosos profesionales (periodistas oficiales, «autoridades sanitarias», políticos de turno, agencias de «verificación» …) ya se están apresurando a negar el fenómeno. Aducen explicaciones bien estúpidas con el fin de calificarlo de «bulo». Ellos sí son negacionistas: niegan la evidencia empírica claramente constatada por innumerables personas y demostrable ante un tribunal.

Pero esto es ya imparable. Los testigos grabados en vídeo se cuentan por miles y aumentan cada día. Muchísimas personas que, en términos generales, creían en la versión oficial de la «pandemia», están haciendo la prueba y observando, con sus propios ojos, perplejos, la evidencia palmaria del enorme engaño al que hemos sido sometidos. Las personas afectadas lo están empezando a denunciar. Estamos descubriendo la oculta verdad.

Todo apunta a que están inyectando nanopartículas de óxido de grafeno. Se trata de un nuevo material -descubierto en el año 2004- con propiedades muy especiales. Una de estas propiedades es que, en contacto con el hidrógeno, deviene magnético. Otra de sus propiedades es que, dentro del cuerpo humano, tiende a desplazarse hacia el cerebro y se acumula allí. Y genera un campo electromagnético susceptible de recibir y dar información a través de radiofrecuencias (particularmente las del 5G).

Efectivamente, parece ciencia ficción distópica. Hasta que no lo he comprobado por mí mismo, haciendo la prueba magnética a dos personas inoculadas, no me lo he acabado de creer.

Pero, de hecho, es bien comprensible. Todos los tiranos de la historia han procurado controlar y condicionar, en la medida de lo posible, la psique de sus subyugados. Los tiranos de nuestro tiempo están haciendo exactamente lo mismo con la tecnología más puntera que tienen a su alcance.

Con el grafeno instalado en el cerebro, la psique humana puede ser eficazmente monitorizada, modulada y modificada a través de radiofrecuencias. Y, de este modo, la vida de las personas queda, de forma sumamente eficaz, en manos de aquellos que ocupan la cúspide de la pirámide del poder y ostentan el mando de los dispositivos tecnocráticos.

Totalitarismo tecnocrático del siglo XXI.

Afortunadamente, parece que hay maneras de neutralizar el grafeno que se haya introducido en nuestro cuerpo. Curiosamente, beber alcohol y fumar tabaco, al parecer, destruye las cápsulas lipídicas que rodean el grafeno inoculado, y, entonces, el sistema inmunológico del organismo humano puede fagocitar este material que no debería haber entrado allí.

Ante todo esto, sólo nos queda preguntarnos: ¿estamos dispuestos a mirar hacia otro lado y, de este modo, dar alas a la tiranía totalitaria, tecnocrática y transhumanista mundial? ¿O ya hemos tenido bastante de despropósitos, despotismos y destrucciones y estamos dispuestos a actuar para el bien de todos? Porque «los límites del tiranos están determinados por la tolerancia de los oprimidos» (Frederick Douglass).

Seguimos descubriendo la Verdad,

Blai

DOCUMENTACIÓ

Avalancha de personas magnetizadas tras las inoculaciones

Ya son millones de personas a lo largo y ancho del mundo magnetizadas tras la vacuna

Nanotubos de grafeno en las «Vacunas» – Objetivo Siniestro (Ricardo Delgado y Dr. José Luis Sevillano)

El SarsCov2 es el Grafeno (Ricardo Delgado, Dr. José Luis Sevillano y Marc Pérez)

Os estan inyectando Grafeno – Los directivos de Graphene Flagship son directivos de Astrazeneca (Ricardo Delgado)

Como denunciar la magnetización producida por las «vacunas de la covid» (José Alberto Baños y José Luis)

Your Guide To The Great Convergence – The Corbet Reportt (James Corbett)

Recopilación de artículos relacionados con el grafeno (La Quinta Columna)

(ENGLISH)

Inoculated Graphene, Acquired Magnetism: Technocratic Tyranny Colonizing Brains

Today there is an exponential growth of power and an uncontrolled increase in control, and that has something to do with the self-destructive tendencies of the contemporary world. We usually do not think about it, but the power is more powerful the more invisible and more unquestioned. When you start to question it, it already starts to decline. In any case, the fact that technological power can slip out of our hands has very serious consequences.»

Jordi Pigem – Angels and Robots – 2017

Dear:

I just did a simple test on two people who, like me, seeing the results, have been stunned. A revealing test that everyone can do and that more and more people are doing. It is, without exaggeration, an extremely important experiment for the history of humanity and, potentially, for the history of each one of us.

It consists of verifying that the substance officially called “Covid-19 Vaccine” often has a magnetizing effect. It sounds incredible, but it is true. What is being injected into the body of millions of people makes certain areas of the human body behave like a magnet: cutlery, keys, magnets, coins and even mobile phones adhere to the skin as if it was an illusionism trick. But there is no trick. It’s the pure reality. An increasingly dystopian and insane reality. A reality that surpasses fiction.

Do not believe me. Check it yourself. You just have to put certain objects susceptible to magnetic attraction in the area of the arm where the person was inoculated. You can also try it on the head and chest area. Also on the face, with people who, although they have not been inoculated, have been subjected to PCRs and/or have regularly worn official masks, since the magnetizing nanoparticles, apparently, have also entered the bodies through these routes. You can also do the experiment with a voltmeter and / or an electromagnetic field meter: magnetized people present absolutely anomalous, extremely high values.

Apparently, not all inoculated people have magnetism, but a large proportion of them do. And, apparently, the magnetism is not always constant, but, in some cases, it appears and disappears.

Naturally, professional liars (official journalists, “health authorities”, politicians on duty, “verification” agencies …) are already rushing to deny the phenomenon. They adduce very stupid explanations in order to qualify it as a “hoax.” They are indeed the deniers: they deny the empirical evidence clearly verified by countless people and demonstrable in court.

But this is already unstoppable. Videotaped witnesses now number in the thousands and are increasing every day. Many, many people who, in general terms, believed in the official version of the “pandemic”, are doing the test and observing, with their own eyes, perplexed, the clear evidence of the enormous deception to which we have been subjected. Affected people are beginning to denounce it to the doctors. We are discovering the hidden truth.

Everything indicates that they are injecting graphene oxide nanoparticles. It is a new material – discovered in 2004 – with very special properties. One of these properties is that, in contact with hydrogen, it becomes magnetic. Another of its properties is that, within the human body, it tends to travel to the brain and accumulates there. And it generates an electromagnetic field capable of receiving and emitting information through radio frequencies (particularly those of 5G).

Sure enough, it looks like dystopian science fiction. Until I have verified it by myself, doing the magnetic test on two inoculated people, I have not fully belived it.

But, in fact, it is quite understandable. All the tyrants of history have tried to control and condition, as far as possible, the psyche of their subjugates. The tyrants of our time are doing exactly the same with the latest technology at their fingertips.

With graphene installed in the brain, the human psyche can be effectively monitored, modulated and modified through radio frequencies. And, in this way, people’s lives are, most effectively, in the hands of those who occupy the top of the pyramid of power and hold the command of technocratic devices.

Technocratic totalitarianism of the 21st century.

Fortunately, it seems that there are ways to neutralize the graphene that has entered our bodies. Surprisingly, drinking alcohol and smoking tobacco apparently destroys the lipid capsules that surround the inoculated graphene, and then the immune system of the human body can neutralize this material that should not have entered there.

Given all this, we can only ask ourselves: ¿are we willing to ignore this reality and, in doing so, allow the growth of the totalitarian and technocratic tyranny of the world? Or have we had enough of nonsense, despotism and destruction? Because “the limits of the tyrants are determined by the tolerance of the oppressed” (Frederick Douglass).

Keep on discovering the thruth,

Blai

DOCUMENTACIÓ

Avalancha de personas magnetizadas tras las inoculaciones

Ya son millones de personas a lo largo y ancho del mundo magnetizadas tras la vacuna

Nanotubos de grafeno en las «Vacunas» – Objetivo Siniestro (Ricardo Delgado y Dr. José Luis Sevillano)

El SarsCov2 es el Grafeno (Ricardo Delgado, Dr. José Luis Sevillano y Marc Pérez)

Os estan inyectando Grafeno – Los directivos de Graphene Flagship son directivos de Astrazeneca (Ricardo Delgado)

Como denunciar la magnetización producida por las «vacunas de la covid» (José Alberto Baños y José Luis)

Your Guide To The Great Convergence – The Corbet Reportt (James Corbett)

Recopilació d’articles relacionats amb el Grafè (La Quinta Columna)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *