Trobant l’Ikigai

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

Descobreix, determina i desenvolupa els teus veritables Propòsits Vitals i el món canviarà cap a millor!

Cada persona té, en cada moment, un Propòsit Vital que la cultura japonesa anomena Ikigai. Consisteix en la intersecció de 4 conjunts fonamentals: passió, vocació, missió i professió. En altres paraules, el teu Ikigai és la barreja d’allò que estimes, allò en què ets bo, allò que el món necessita i allò que et paguen per fer. En aquest article explico la història que m’ha portat a descobrir i determinar el meu Ikigai, tot compartint algunes nocions psico-filosòfiques que he emprat en aquesta recerca.

L’experiència més fabulosa de la meva infantesa va ser participar en les colònies que els meus pares organitzaven cada estiu. Van començar com unes estades hípiques de pocs nens allotjats a la meva habitació i any rere any el nombre de participants va anar creixent fins a superar la cinquantena per torn. Allà vaig començar a tocar la guitarra i cantar, a ballar extàticament a la disco, a enamorar-me per primera vegada, a fluir jugant a ping-pong, escacs i baseball… I ja de jovenet, vaig treballar-hi com a monitor, dinamitzant amb entusiasme unes experiències de lleure que esdevenien inoblidables per a molts dels participants.

La meva intenció com a monitor era facilitar que tots els nens gaudissin d’un espai-temps favorable o, fins i tot, fabulós, pel seu creixement vital. Però hi havia impediments. Certes actituds dels membres de l’equip de treball, així com certes dinàmiques del sistema socioeconòmic establert, reduïen el potencial positiu de les colònies. Sorgien episodis de conflicte, d’incomprensió, d’alienació, de superficialitat, d’inconsciència, d’orgull nociu, de nerviosisme, de desorganització, de conformisme, d’imposició absurda… que soscavaven les condicions necessàries per al desenvolupament vital òptim pels infants i adolescents. Naturalment, va aparèixer en mí una pregunta: d’on provenen aquestes negativitats? I com es podrien superar?

Aquests interrogants van picar fortament la meva curiositat. I van suposar el punt de partida d’una exploració de dues dècades. Dues dècades reflexionant, recercant, aprenent, evolucionant. De mica en mica vaig anar-ho comprenent: el sistema institucional i cultural hegemònic no està orientat a potenciar les vivències d’autèntica comunitat, de genuïna autonomia i d’amor conscient. Tals vivències van més aviat a contracorrent del sistema social dominant i del paradigma social dominant. Només una nova forma de viure -una societat basada en la Llibertat, l’Amor i la Veritat- pot desplegar plenament el bell potencial vital que es troba latent en tots els éssers humans.

És per això que en els darrers vint anys m’he dedicat a experimentar, comprendre i promoure aquesta nova forma de viure en tots els aspectes, incloent-hi, és clar, els processos educatius i els contextos de lleure. I en aquest camí segueixo. Però recentment he descobert -per fi!- el meu Ikigai. I tal com acostuma a succeir, està fortament arrelat a les meves vivències d’infantesa, d’adolescència i de primera joventut. Consisteix a organitzar i dinamitzar retirs, és a dir, colònies per a adults. Són estades que ens estimulen a evolucionar cap a una major realització del nostre potencial personal; contextos convivencials concebuts per aprendre, gaudir i posar en pràctica hàbits conscients en congruència amb els principis, les necessitats i les dinàmiques de la Vida.

I m’adono que aquest Ikigai s’arrela no només en els meus primers vint anys de vida, sinó també en tots els altres moments de la meva biografia. Els estudis en filosofia i direcció cinematogràfica que vaig cursar, així com la meva experiència organitzant festivals culturals i dinamitzant grups d’estudi i trobades filosòfiques, m’han donat, sens dubte, claus que ara utilitzo en la realització del meu Ikigai. La meva trajectòria activista, escrivint articles i impartint tallers sobre anàlisi política, projectes disruptius i organització popular per a la transformació ecosocial, m’ha proporcionat una visió estratègica global així com certes capacitats comunicatives que ara formen part del meu Ikigai. El meu interès per viure harmònicament amb la Natura m’ha portat a desenvolupar un espai permacultural, el Bosc Sa, que està esdevenint centre de retirs. Les meves passions per la música, el cinema, la dansa, l’escriptura, la pintura, el disseny, l’alimentació conscient… han deixat d’aparèixer com a inconnexes en trobar una via de realització sinèrgica a través del meu Ikigai. I en últim lloc, però no menys important: els meus desencerts i dificultats m’han cridat a concentrar-me intensament, en els darrers deu anys, en el meu desenvolupament personal conscient, cosa que, al seu torn, m’ha conduït a concebre el mètode que estructura el cicle de retirs que ara estic organitzant i facilitant: el Procés Vitalintegral.

Així doncs, el meu Ikigai sorgeix de les experiències més rellevants del meu Passat i dels Problemes que he afrontat; es basa en les meves Preguntes fonamentals, aquelles que més han picat la meva curiositat; prové també de les Premisses en què crec, dels Principis que adopto i dels Paradigmes amb els quals ressono; i naturalment, s’alimenta de les meves inclinacions naturals, és a dir, les meves Passions i Proclivitats. Tot això és l’essencial per a trobar, en cada moment, el nostre Ikigai.

I tu, estimat lector, has trobat ja el teu Ikigai? Tens present la intersecció òptima entre allò que estimes fer, allò en què ets bo, allò que el món necessita i allò amb què et pots sostenir econòmicament? Ho has definit amb detall i comprès en profunditat? Ho estàs realitzant? Segueixes una estratègia per desenvolupar-ho a nous nivells? Saps com harmonitzar-ho i equilibrar-ho amb els teus altres Propòsits Vitals?

Fa 2600 anys, Pindar, el poeta grec, va escriure: “Esdevé qui ets aprenent qui ets”. Amb això volia dir que algunes persones mai esdevenen qui realment són; deixen de confiar en si mateixes; s’adapten als gustos d’altres i acaben portant una màscara que oculta la seva veritable naturalesa. Si et permets descobrir qui ets realment, si t’atreveixes a aprofundir en l’aventura de l’autoconeixement i l’autocreació tot escoltant la teva veu interior més essencial, la que coneix el teu potencial de plenitud, aleshores, només aleshores, pots arribar a ser el que estàs cridat a ser: una persona en evolució conscient que contribueix, amb les seves aportacions úniques, a la magnífica (r)evolució que la Humanitat necessita.

Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, 4 de gener del 2024


NOTA. Si vols abordar aquestes qüestions amb les eines que ofereix el mètode Vitalintegral, amb l’acompanyament presencial d’un bonic grup i amb el suport i guiatge d’un esplèndid equip de facilitadors, et convido al pròxim retir del cicle “Pau, Poder, Positivitats”. Serà un cap de setmana intens per a dissenyar conscientment la nostra vida, clarificant, ordenant, revisant i aprenent a manifestar el nostre Ikigai en harmonia amb tots els nostres Propòsits Vitals. Més informació, aquí.

[ESPAÑOL]

Encontrando el Ikigai

¡Descubre, determina y desarrolla tus verdaderos Propósitos Vitales y el mundo cambiará hacia mejor!

Cada persona tiene, en cada momento, un Propósito Vital, que la cultura japonesa llama Ikigai. Consiste en la intersección de 4 conjuntos fundamentales: pasión, vocación, misión y profesión. En otras palabras, tu Ikigai es la mezcla de lo que amas, aquello en que eres bueno, lo que el mundo necesita y aquello que te pagan por hacer. En este artículo cuento la historia que me ha llevado a descubrir y determinar mi Ikigai, compartiendo algunas nociones psico-filosóficas que he empleado en esta investigación.

La experiencia más fabulosa de mi infancia fue participar en las colonias que mis padres organizaban cada verano. Empezaron como unas estancias hípicas de pocos niños alojados en mi habitación y año tras año el número de participantes fue creciendo hasta superar la cincuentena por turno. Allí empecé a tocar la guitarra y cantar, a bailar extáticamente en la disco, a enamorarme por primera vez, a fluir jugando a ping-pong, ajedrez y baseball… Y ya de jovencito, trabajé como monitor, dinamizando con entusiasmo unas experiencias de ocio que resultaban inolvidables para muchos de los participantes.

Mi intención como monitor era facilitar que todos los niños disfrutaran de un espacio-tiempo favorable o, incluso, fabuloso, para su crecimiento vital. Pero había impedimentos. Ciertas actitudes de los miembros del equipo de trabajo, así como ciertas dinámicas del sistema socioeconómico establecido, reducían el potencial positivo de las colonias. A menudo surgían episodios de conflicto, incomprensión, alienación, superficialidad, inconsciencia, orgullo nocivo, nerviosismo, desorganización, conformismo, imposición absurda… lo que degradaba las condiciones necesarias para el desarrollo vital óptimo de los niños y adolescentes. Naturalmente, apareció en mí una pregunta: ¿de dónde provienen estas negatividades? ¿Y cómo podrían superarse?

Estos interrogantes picaron fuertemente mi curiosidad. Y supusieron el punto de partida de un periplo de dos décadas. Dos décadas reflexionando, buscando, aprendiendo. Poco a poco lo fui comprendiendo: el sistema institucional y cultural hegemónico no está orientado a potenciar las vivencias de auténtica comunidad, de genuina autonomía y de amor consciente. Tales vivencias van más bien a contracorriente del sistema social dominante y del paradigma social dominante. Sólo una nueva forma de vivir -una sociedad basada en la Libertad, el Amor y la Verdad- puede desplegar plenamente el bello potencial vital que se encuentra latente en todos los seres humanos.

Por ello, en los últimos veinte años me he dedicado a experimentar, comprender y promover esta nueva forma de vivir en todos los aspectos, incluyendo, por supuesto, los procesos educativos y los contextos de ocio. Y en ese camino sigo. Pero recientemente, después de varias exploraciones, he descubierto -¡por fin!- mi Ikigai. Y como suele suceder, está fuertemente arraigado en mis vivencias de niñez, adolescencia y primera juventud. Consiste en organizar y dinamizar lo que habitualmente llamamos “retiros”, es decir, colonias para adultos. Son estancias que nos estimulan a evolucionar hacia una mayor realización de nuestro potencial personal; contextos convivenciales concebidos para aprender, disfrutar y poner en práctica hábitos conscientes en congruencia con los principios, necesidades y dinámicas de la Vida.

Y me doy cuenta de que este Ikigai se arraiga no sólo en mis primeros veinte años de vida, sino también en todos los demás momentos de mi biografía. Los estudios en filosofía y dirección cinematográfica que cursé, así como mi experiencia organizando festivales culturales y dinamizando grupos de estudio y encuentros filosóficos, me han dado, sin duda alguna, claves que ahora utilizo en la realización de mi Ikigai. Mi trayectoria activista, escribiendo artículos e impartiendo talleres sobre análisis político, proyectos disruptivos y organización popular para la transformación ecosocial, me ha proporcionado una visión estratégica global, así como ciertas capacidades comunicativas, que ahora forman parte de mi Ikigai. Mi interés por vivir armónicamente con la Naturaleza me ha llevado a desarrollar un espacio permacultural, el Bosc Sa, que se está convirtiendo en centro de retiros. Mis pasiones por la música, el cine, la danza, la escritura, la pintura, el diseño, la alimentación consciente… han dejado de aparecer como inconexas al encontrar una vía de realización sinérgica a través de mi Ikigai . Y por último, pero no menos importante: mis desaciertos, defectos y dificultades me han llamado a concentrarme intensamente, en los últimos diez años, en mi desarrollo personal consciente, lo que me ha conducido a concebir el método que estructura el ciclo de retiros que ahora estoy organizando y facilitando: el Proceso Vitalintegral.

Así, mi Ikigai surge de las experiencias más relevantes de mi Pasado y de los Problemas que he afrontado; se basa en mis Preguntas fundamentales, aquellas que más han picado mi curiosidad; proviene también de las Premisas en las que creo, de los Principios que adopto y de los Paradigmas con los que resueno; y naturalmente, se alimenta de mis inclinaciones naturales, es decir, mis Pasiones y Proclividades. Todo esto es lo esencial para encontrar, en cada momento, nuestro Ikigai.

¿Y tú, querido lector, has encontrado ya a tu Ikigai? ¿Tienes presente la intersección óptima entre lo que amas hacer, aquello en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y aquello con lo que te puedes sostener económicamente? ¿Lo has definido con detalle y comprendido en profundidad? ¿Lo estás realizando? ¿Sigues una estrategia para desarrollarlo a nuevos niveles? ¿Sabes cómo armonizarlo y equilibrarlo con tus otros propósitos vitales?

Hace 2600 años, Pindar, el poeta griego, escribió: “Conviértete en quien eres aprendiendo quien eres”. Con esto quería decir que algunas personas nunca se convierten en quienes realmente son; dejan de confiar en sí mismas; se adaptan a los gustos de otras personas y terminan llevando una máscara que oculta su verdadera naturaleza. Si te permites descubrir quién eres realmente, si te atreves a profundizar en la aventura del autoconocimiento y la autocreación escuchando tu voz interior más esencial, la que conoce tu potencial de plenitud, entonces, sólo entonces, puedes llegar a ser lo que estás llamado a ser: una persona en evolución consciente que contribuye, con sus aportaciones únicas, a la magnífica (r)evolución que la Humanidad necesita.

Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, 4 de enero de 2024

NOTA. Si quieres abordar estas cuestiones con las herramientas que ofrece el método Vitalintegral, con el acompañamiento presencial de un bonito grupo y con el soporte y guía de un espléndido equipo de facilitadores, te invito al próximo retiro del ciclo “Paz, Poder, Positividades”. Será un fin de semana intenso para diseñar conscientemente nuestra vida, clarificando, ordenando, revisando y aprendiendo a manifestar nuestro Ikigai en armonía con todos nuestros propósitos vitales. Más información, aquí.

[ENGLISH]

Finding Ikigai

Discover, determine and develop your true Life Purposes and the whole world will change for the better!


Each person has, at each moment, a Life Purpose, which Japanese culture calls Ikigai. It consists of the intersection of 4 fundamental sets: passion, vocation, mission and profession. In other words, your Ikigai is the mix of what you love, what you’re good at, what the world needs, and what you get paid to do. In this article I explain the story that has led me to discover and determine my Ikigai, while sharing some psycho-philosophical notions that I have used in this search.

The most beautiful experience of my childhood was participating in the camps that my parents organized every summer. They started as equestrian stays of a few children staying in my room and year after year the number of participants grew to over fifty per shift. There I started to play the guitar and sing, to dance ecstatically at the disco, to fall in love for the first time, to flow playing ping-pong, chess and baseball… And in my early youth, I worked there as monitor, leading with enthusiasm leisure experiences that became unforgettable for many of the participants.

My intention as a monitor (summercamp leader) was to make it possible for all children to enjoy a favorable or even fabulous space-time for their vital growth. But there were impediments. Certain attitudes of the members of the work team, as well as certain dynamics of the established socio-economic system, reduced the positive potential of the summer camps. Episodes of conflict, misunderstanding, alienation, superficiality, unconsciousness, harmful pride, nervousness, disorganization, conformity, absurd imposition… degraded the necessary conditions for the optimal life development for children and adolescents. Naturally, a question arose in me: where do these negativities come from? And how could they be overcome?

These questions piqued my curiosity. And they were the starting point of a journey of two decades. Two decades reflecting, researching, learning. Little by little I came to understand it fully: the hegemonic institutional and cultural system is not geared towards enhancing the experiences of authentic community, genuine autonomy and conscious love. Such experiences go rather against the main currents of dominant social system and the dominant social paradigm. Only a new way of living – a society based on Freedom, Love and Truth – can fully unfold the beautiful life potential that is latent in all human beings.

That is why in the last twenty years I have dedicated myself to experiencing, understanding and promoting this new way of living in all aspects, including, of course, educational processes and leisure contexts. And on this path I continue. But recently, after several drifts and difficulties, I discovered – finally! – my Ikigai. And as it usually happens, it is strongly rooted in my experiences of childhood, adolescence and early youth. It consists of organizing and dynamizing what we usually call “retreats”, that is, camps for adults. These are stays that stimulate us to evolve towards a greater realization of our personal potential; coexistence contexts designed to learn, enjoy and put into practice conscious habits in congruence with the principles, needs and dynamics of Life.

And I realize that this Ikigai is rooted not only in my first twenty years of life, but also in all other moments of my biography. The studies in philosophy and film direction that I took, as well as my experience organizing cultural festivals and dynamizing study groups and philosophical meetings, have undoubtedly given me keys that I now use in the realization of my Ikigai. My activist career, writing articles and giving workshops on political analysis, disruptive projects and grassroots organization for ecosocial transformation, has provided me with a global strategic vision as well as certain communication skills that are now part of my Ikigai. My interest in living harmoniously with Nature has led me to develop a permacultural space, Bosc Sa, which is becoming a retreat center. My passions for music, film, dance, writing, painting, design, conscious eating… have stopped appearing as disconnected by finding a synergistic way of fulfillment through my Ikigai . And last but not least: my missteps, shortcomings and difficulties have called me to concentrate intensely, in the last ten years, on my conscious personal development, which has led me to conceive the method that structures the cycle of retreats that I am now organizing and facilitating: the VitalIntegral Process.

So, my Ikigai arises from the most relevant experiences of my Past and the Problems I have faced; it is based on my fundamental Questions, those that have piqued my curiosity the most; it also comes from the Premises I believe in, the Principles I adopt and the Paradigms I resonate with; and naturally, it feeds on my natural inclinations, that is, my Passions and Proclivities. All this is essential to find, at every moment, our Ikigai.

And you, dear reader, have you found your Ikigai yet? Do you have in mind the optimal intersection between what you love to do, what you’re good at, what the world needs, and what you can sustain yourself with financially? Have you defined it in detail and understood it in depth? Are you doing it? Do you follow a strategy to develop it to new levels? Do you know how to harmonize and balance it with your other Life Purposes?

2600 years ago, Pindar, the Greek poet, wrote: “Become who you are by learning who you are.” By this he meant that some people never become who they really are; they stop trusting themselves; they adapt to other people’s tastes and end up wearing a mask that hides their true nature. If you allow yourself to discover who you really are, if you dare to go deeper into the adventure of self-knowledge and self-creation while listening to your most essential inner voice, the one that knows your full potential, then, only then, can you to become what you are called to be: a person in conscious evolution, who contributes, with his unique manners, to the magnificent (r)evolution that Humanity needs.

Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, January 4, 2024

NOTE. If you want to address these questions with the tools offered by the Vitalintegral method, with the face-to-face accompaniment of a beautiful group of explorers and with the support and guidance of a splendid team of facilitators, I invite you to the next retreat of the cycle “Peace , Power, Positivities”. It will be an intense weekend to consciously design our life, clarifying, ordering, revising and learning to manifest our Ikigai in harmony with all our Life Purposes. More information, here.

Una resposta a «Trobant l’Ikigai»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies