Noves Organitzacions per a la Llibertat, la Salut i la Veritat

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

Benvolgut/da:

Un nombre creixent de científics, metges, sanitaris, investigadors, advocats, escriptors, artistes, policies i psicòlegs, entre altres sectors professionals, s’han anat associant arreu del món des que va començar la «Pandèmia». Estan constituint col·lectius que tenen una doble missió. D’una banda, defensar els drets humans fonamentals que, amb el pretext de la presumpta “emergència sanitària”, estan essent vastament vulnerats, i, de l’altra, mostrar evidències i demostrar proposicions sobre el fenomen de la “pandèmia” que estan essent massivament ocultades i tergiversades per part de l’entramat de poder burocràtic, mediàtic i corporatiu imperant.

De forma paral·lela i sinèrgica a aquest procés organitzatiu d’arrel professional, i amb motivacions similars, en molts llocs del món s’estan constituint col·lectius populars d’arrel territorial. Pel cas dels territoris regits per l’Estat Espanyol, per exemple, s’han constituït recentment, entre d’altres, els grups locals de Sobirania i Salut, les fraternitats regionals de Transformació Integral o els col·lectius del moviment dels Micelios.

Aquest procés organitzatiu, aquest passat novembre, ha brindat nous fruits. S’han constituït dues noves organitzacions amb el propòsit de facilitar la coordinació i la connexió d’aquests múltiples grups emergents, atès que, malgrat la seva diversitat cultural, generacional, professional i ideològica, els membres de tots aquests grups comparteixen anàlisis, objectius, motivacions i valors substancials.

Aquestes dues noves organitzacions són l’Aliança Mundial per la Llibertat, de caràcter internacional, i la Coordinadora Sense Por, pels territoris regits per l’Estat Espanyol.

Si vols conèixer en més detall els plantejaments fonamentals d’aquestes dues organitzacions, et recomano vivament que vegis aquest magnífic documental sobre la trobada fundacional de l’Aliança Mundial per la Llibertat i que llegeixis aquest clar i concís decàleg de la Coordinadora Sense Por.

Salutacions cordials,

Blai

[ESPAÑOL]


Estimado/a:

Un número creciente de científicos, médicos, sanitarios, abogados, investigadores, escritores, artistas, psicólogos y policías, entre otros sectores profesionales, se han ido asociando en todo el mundo desde que comenzó la «Pandemia». Están constituyendo colectivos que tienen una doble misión. Por un lado, defender los derechos humanos fundamentales que, con el pretexto de la supuesta “emergencia sanitaria”, están siendo vastamente vulnerados, y, por otro, mostrar evidencias y demostrar proposiciones sobre el fenómeno de la “pandemia” que están siendo masivamente ocultadas y tergiversadas por parte del entramado de poder burocrático, mediático y corporativo imperante.

De forma paralela y sinérgica a este proceso organizativo de raíz profesional, y con motivaciones similares, en muchos lugares del mundo se están constituyendo colectivos populares de raíz territorial. Para el caso de los territorios regidos por el Estado Español, por ejemplo, se han constituido recientemente, entre otros, los grupos locales de Soberanía y Salud, las fraternidades regionales de Transformación Integral o los colectivos del movimiento de los Micelios.

Este proceso organizativo, en este pasado noviembre, ha brindado nuevos frutos. Se han constituido dos nuevas organizaciones con el propósito de facilitar la coordinación y la conexión de estos múltiples grupos emergentes, dado que, a pesar de su diversidad cultural, generacional, profesional e ideológica, los miembros de todos estos grupos comparten análisis, motivaciones, objetivos y valores sustanciales.

Estas dos nuevas organizaciones son la Alianza Mundial por la Libertad, de carácter internacional, y la Coordinadora Sin Miedo, para los territorios regidos por el Estado Español.

Si quieres conocer en mayor detalle los planteamientos fundamentales de estas dos organizaciones, te recomiendo vivamente que veas este magnífico documental sobre el encuentro fundacional de la Alianza Mundial por la Libertad y que leas este claro y conciso decálogo de la Coordinadora Sin Miedo.

Saludos cordiales,

Blai


[ENGLISH]

Dear:

A growing number of scientists, lawyers, researchers, writers, doctors, health workers, artists, psychologists and police, among other professional sectors, have been associating around the world since the “Pandemic” began. They are creating collectives that have a double mission. On the one hand, to defend fundamental human rights that, under the pretext of the supposed “health emergency”, are being vastly violated, and, on the other, to show evidence and demonstrate propositions about the phenomenon of the “pandemic” that are being massively hidden and distorted by the prevailing network of bureaucratic, media and corporate power.

In a parallel and synergistic way to this organizational process of professional roots, and with similar motivations, in many parts of the world popular groups of territorial roots are being formed. In the case of the territories governed by the Spanish State, for example, the local groups of Sovereignty and Health, the regional fraternities of Integral Transformation or the collectives of the Micelio‘s movement, among others, have recently been established.

This organizational process, this past November, has brought new fruits. Two new organizations have been formed with the purpose of facilitating the coordination and connection of these multiple emerging groups, given that, despite their cultural, generational, professional and ideological diversity, the members of all these groups share analysis, motivations, objectives and substantial values.

These two new organizations are the International Alliance for Freedom, and the No Fear Coordinator, for the territories governed by the Spanish State.

If you want to know in greater detail the fundamental approaches of these two organizations, I highly recommend that you watch this magnificent documentary about the founding meeting of the World Alliance for Freedom and that you read this clear and concise decalogue of the No Fear Coordinator (in spanish).

Best regards,

Blai

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *