Círculo Consciente y Cordial Sobre la Situación y la Solución

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

Hola!

T’escric per convidar-te a una nova edició del Cercle Conscient i Cordial Sobre la Situació i la Solució.

Com potser ja saps, es tracta d’una trobada per a reflexionar plegats sobre tot el que està passant, tant al nostre món exterior (la crisi eco-social, la «pandèmia», la «vacunació», les restriccions de drets, els moviments populars emergents…) com al nostre món interior (els plantejaments, emocions, pensaments, valors i visions que tenim). Un encontre per desenvolupar la nostra humanitat més genuïna i cultivar la nostra llibertat més fonamental. Una vetllada per a posar consciència als grans reptes que afrontem i madurar les nostres actituds, activitats i accions per a què resultin ben fructuoses com a part de la Solució. Un context per a teixir xarxa i construir comunitat des del cor. Una via per enfortir-nos en l’àmbit filosòfic, espiritual, anímic i estratègic.

Amb la contribució d’en Jordi Pigem (escriptor i filòsof), en Blai Dalmau Solé (creador i comunicador), la Sara Nima (guia de meditacions i rituals i acompanyant de processos de vida), l’Olivier Savane (cantautor i permacultor) i el Xef J (cuiner eco-vegà).

Serà el diumenge 28 de novembre. Començarem a les 10h a la Plaça de l’Església de Viladamat (Alt Empordà) i pujarem caminant fins al Bosc Sa, un paratge natural i centre de consciència. Un cop allà, en Jordi donarà una conferència sobre la Situació tot presentant el seu nou llibre, que estarà acabat de sortir de la impremta: «Pandèmia i Postveritat: la vida, la consciència i la Quarta Revolució Industrial». Tot seguit, compartirem preguntes, reflexions, experiències i observacions que ens permetin avançar en la comprensió integral de la situació en què ens trobem. I per ajudar-nos a connectar tots aquests pensaments amb els nostres sentiments, la Sara conduirà una meditació de sanació planetària basada en la pràctica de la gratitud, l’empatia, la responsabilitat, el perdó i la compassió.

A quarts de dues gaudirem plegats dels plats eco-vegans preparats amb creativitat, cura i coneixement pel Xef J. I un cop nodrit el nostre cos, seguirem nodrint la nostra ment: en una conferència sobre la Solució, en Blai exposarà els motius pels quals la plenitud personal, la prosperitat permacultural i el poder popular, d’una banda, com a processos, i l’Amor, la Llibertat i la Veritat, d’altra banda, com a principis, poden servir-nos com a pilars per a crear una forma de vida escaient a les necessitats i les possibilitats del segle XXI, tot construint així una Nova Civilització que ens permeti sortir de l’atzucac historicomundial en el qual ens trobem. Tot seguit, pensarem plegats en petits grups sobre com podem desenvolupar, en diverses circumstàncies i de diverses maneres, els principis i els processos mencionats.

A continuació, pujarem al cim de la Muntanya Gran i, des d’allà, amb una vista panoràmica del litoral alt-empordanès, en una meditació guiada per la Sara, visualitzarem una Nova Humanitat. Durant la posta de sol, hi haurà espai per a compartir des del cor sobre tot allò que ens mou i remou relacionat amb la situació dels darrers mesos i les solucions que visualitzem i volem crear. I per concloure la jornada, de 18h a 19h, aproximadament, l’Olivier Savane ens brindarà, sota les estrelles i a la vora del foc, les seves creacions musicals, tant rebels com regeneradores, tant provocadores com poètiques.

L’aportació econòmica sol·licitada és d’un mínim de 10 € per participant. I si algú prefereix fer intercanvi, contribuint amb alguna aportació sense euros, podem parlar-ne. El dinar és a 2 o 3 € la ració i cada participant escull si en vol una, dues, tres… I no hi ha problema per portar menjar de casa.

Les places, naturalment, són limitades, i cal reservar-les amb un mínim de 24h d’antelació.

Per a més informació i reserves: trobades@blaidalmausole.net.

Cordialment,

Blai

[ESPAÑOL]

¡Hola!

Te escribo para invitarte a una nueva edición del Círculo Consciente y Cordial Sobre la Situación y la Solución.

Como quizás ya sabes, se trata de un encuentro para reflexionar juntos sobre todo lo que está pasando, tanto en nuestro mundo exterior (la crisis eco-social, la «pandemia», la «vacunación», las restricciones de derechos, los movimientos populares emergentes,…) como en nuestro mundo interior (los planteamientos, emociones, pensamientos, valores y visiones que tenemos). Un encuentro para desarrollar nuestra humanidad más genuina y cultivar nuestra libertad más fundamental. Una velada para poner conciencia a los grandes retos que afrontamos y madurar nuestras actitudes, actividades y acciones para que resulten fructuosas como parte de la Solución. Un contexto para tejer red y construir comunidad desde el corazón. Una vía para fortalecernos en el ámbito filosófico, espiritual, anímico y estratégico.

Con la contribución de Jordi Pigem (escritor y filósofo), Blai Dalmau Solé (creador y comunicador), Sara Nima (guía de meditaciones y rituales y acompañante de procesos de vida), Olivier Savane (cantautor y permacultor) y el Chef J (cocinero eco-vegano).

Será el domingo 28 de noviembre. Empezaremos a las 10h en la Plaza de la Iglesia de Viladamat (Alt Empordà) y subiremos caminando hasta el Bosc Sa, un paraje natural y centro de conciencia. Una vez allí, Jordi dará una conferencia sobre la Situación presentando su nuevo libro, que estará recién salido de la imprenta: «Pandemia y Postverdad: la vida, la conciencia y la Cuarta Revolución Industrial». A continuación, compartiremos preguntas, reflexiones, experiencias y observaciones que nos permitan avanzar hacia una comprensión integral de la situación en la que nos encontramos. Y para ayudarnos a conectar todos estos pensamientos con nuestros sentimientos, Sara conducirá una meditación de sanación planetaria basada en la práctica de la gratitud, la empatía, la responsabilidad, el perdón y la compasión.

A partir de la una disfrutaremos juntos de los platos eco-veganos preparados con creatividad, cuidado y conocimiento por el Chef J. Y una vez nutrido nuestro cuerpo, seguiremos nutriendo nuestra mente: en una conferencia sobre la Solución, Blai expondrá los motivos por los que la plenitud personal, la prosperidad permacultural y el poder popular, por un lado, como procesos, y el Amor, la Libertad y la Verdad, por otro lado, como principios, pueden servirnos como pilares para a crear una forma de vida adecuada a las necesidades y posibilidades del siglo XXI, construyendo así una Nueva Civilización que nos permita salir del callejón sin salida histórico-mundial en el que nos encontramos. Luego pensaremos juntos en pequeños grupos sobre cómo podemos desarrollar, en diversas circunstancias y de diversas formas, los principios y procesos mencionados.

A continuación, subiremos a la cima del Monte Grande y, desde allí, con una visión panorámica del litoral alto-ampurdanés, en una meditación guiada por Sara, visualizaremos una Nueva Humanidad. Durante la puesta de sol, habrá espacio para compartir desde el corazón sobre todo lo que nos mueve y remueve relacionado con la situación de los últimos meses y las soluciones que visualizamos y queremos crear. Y para concluir la jornada, de 18h a 19h, aproximadamente, Olivier Savane nos brindará, bajo las estrellas y al lado del fuego, sus creaciones musicales, tan rebeldes como regeneradoras, tan provocadoras como poéticas.

La aportación económica solicitada es de un mínimo de 10€ por participante. Y si alguien prefiere hacer intercambio, contribuyendo con alguna aportación sin euros, podemos hablar de ello. La comida es a 2 o 3€ la ración y cada participante escoge si quiere una, dos, tres… Y no hay problema por llevar comida de casa.

Las plazas, naturalmente, son limitadas, y se deben reservar con un mínimo de 24h de antelación.

Para más información y reservas: trobades@blaidalmausole.net.

Cordialmente,

Blai

[ENGLISH]

Hello!

I am writing to invite you to a new edition of the Conscious and Cordial Circle on the Situation and the Solution.

As you may know, this is a meeting to reflect together on everything that is happening, both in our outside world (the eco-social crisis, the “pandemic”, the “vaccination”, the restrictions on rights, the emerging popular movements, …) as in our inner world (the approaches, emotions, thoughts, values and visions we have). An encounter to develop our most genuine humanity and cultivate our most fundamental freedom. An day to raise awareness of the great challenges we face and to mature our attitudes, activities and actions so that they are very fruitful as part of the Solution. A context for weaving networks and building community from the heart. A pathway to strengthen ourselves in the philosophical, spiritual, emotional and strategic realm.

With the contribution of Jordi Pigem (philosopher and writer), Blai Dalmau Solé (communicator and creator), Sara Nima (guide of meditations and rituals and companion of life processes), Olivier Savane (singer-songwriter and permaculturist) and Chef J (eco-vegan chef).

It will be on Sunday, November 28th. We will start at 10 am in the Church Square of Viladamat (Alt Empordà) and we will walk up to the Bosc Sa, a natural place and center of consciousness. Once there, Jordi will give a lecture on the situation while presenting his new book, which will be just out of print: “Pandemic and Post-Truth: Life, Consciousness and the Fourth Industrial Revolution.” Next, we will share questions, reflections, experiences and observations that will help us to enter into a comprehensive understanding of the situation in which we find ourselves. To help us connect all of these thoughts with our feelings, Sara will conduct a planetary healing meditation based on the practice of gratitude, empathy, responsibility, forgiveness, and compassion.

At a quarter past one we will enjoy together the eco-vegan dishes prepared with creativity, care and knowledge by Chef J. And once we have nourished our body, we will continue to nourish our mind: in a conference on the Solution, Blai will explain the reasons for which personal positivity, permacultural prosperity, and popular power, on the one hand, as processes, and Love, Freedom, and Truth, on the other, as principles, can serve us as pillars for to create a way of life appropriate to the needs and possibilities of the 21st century, building a New Civilization and thus leaving the historical cul-de-sac in which we find ourselves. Next, we will think together in small groups about how we can develop, in different circumstances and in different ways, the mentioned principles and processes.

Next, we will climb to the top of the Great Mountain and, from there, with a panoramic view of the the Alt-Empordà coast, in a meditation guided by Sara, we will visualize a New Humanity. During the sunset, there will be space to share from the heart about everything that moves and stirs us related to the situation of the last months and the solutions that we visualize and want to create. And to conclude the day, from 6pm to 7pm, approximately, Olivier Savane will give us, under the stars and by the fire, his musical creations, as rebellious as they are regenerating, as provocative as they are poetic.

The financial contribution requested is a minimum of € 10 per participant. If someone prefers to do an exchange, contributing in a non-monetary way, we can talk about it. Lunch is 2 or 3 € per portion and each participant chooses if he wants one, two, three … And there is no problem to bring food from home.

Places, of course, are limited, and must be booked at least 24 hours in advance.

For more information and reservations: trobades@blaidalmausole.net.

Cordially,

Blai

Una resposta a «Círculo Consciente y Cordial Sobre la Situación y la Solución»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *