Comença la Rebel·lió contra l’Extinció

[ENGLISH BELOW – ESPAÑOL DEBAJO]

Sabem que en els darrers segles, i, sobretot, en les darreres dècades, la humanitat ha degradat i destruït una gran part de la Vida que ha sorgit a la Terra a través d’un complex procés de milions d’anys d’evolució. Unes 200 espècies s’extingeixen cada dia.

Sabem que molts dels nostres actes habituals, com viatjar en avió o menjar animals, tenen implicacions ecològicament devastadores. El nostre impacte sobre la biosfera és, segons alguns científics, equiparable amb la destrucció ocasionada per la col·lisió d’un gran meteorit sobre la Terra.

Sabem que la intensa contaminació a què estem sotmetent el nostre cel, juntament amb la desaforada desforestació a la que estem sotmetent a la nostra terra, estan donant lloc a un creixent escalfament planetari i desgavell climàtic. Això està fent que els desastres «naturals» (incendis, inundacions, tornados,…) siguin cada cop més freqüents i virulents. Arribats a cert punt, tot això pot provocar la destrucció massiva dels cultius que alimenten la nostra vida, provocant l’escassetat de queviures bàsics fins i tot en els països enriquits…

Sabem que aquesta crisi ecològica, sumada d’altres factors, fa que la civilització global moderna tingui els dies comptats. En paraules de Peter Goldmark, president de la fundació Rockefeller, «La mort de la nostra civilització ja no és una teoria o una possibilitat acadèmica: és el camí en què estem.»

Ho sabem de ciència certa tot això. Però no ho assimilem. No ho assumim. No ho emprem.

La magnitud de la tragèdia ens sobrepassa. Les inèrcies ens absorbeixen. La irresponsabilitat ens sedueix.

Penso que és l’hora de despertar-nos, de fer un pas endavant, de madurar. És l’hora que les persones i els pobles declarem en actes el nostre amor a la Terra, que tant ens ha donat i que tant està patint. És l’hora de superar les inèrcies i els interessos que impedeixen que la veritat sigui degudament escoltada i emprada. És l’hora de posar fi a la civilització del creixement econòmic i donar a llum a la civilització del creixement vital. És l’hora, en fi, de la Rebel·lió contra l’Extinció.

Extinction Rebelion és un moviment que, amb una estratègia d’acció directa no-violenta, o, dit en altres paraules, de desobediència civil pacífica, vol generar pressió i conscienciació, exigint la implementació de les següents mesures:

1. VERITAT. Que els governs i els mitjans de comunicació diguin la veritat sobre la gravetat de la crisi ecològica i la situació d’emergència climàtica en què ens trobem, explicant les conseqüències catastròfiques de seguir amb el rumb actual.

2. ACCIÓ. Que els governs prenguin mesures d’emergència per a reduir dràsticament les emissions d’efecte hivernacle en els pròxims anys i per a frenar el procés d’extinció d’espècies.

3. DEMOCRÀCIA. Que es constitueixin Assemblees Ciutadanes, formades per persones normals i corrents escollides per sorteig, per a supervisar el procés de decreixement de les emissions i de transformació ecològica general.

Sorgit a Anglaterra, el moviment s’està escampant arreu del món. Demà hi haurà accions a desenes de ciutats. Milers d’activistes bloquejaran les principals artèries de la circulació motoritzada de Londres i d’altres centres neuràlgics de l’economia global. A mitja dotzena de ciutats espanyoles hi ha convocades accions i concentracions. A l’Escala, el dia 22 d’Abril, la Diada de la Terra, farem una Trobada en Solidaritat amb Extinction Rebelion (més informació, pròximament).

A Anglaterra cada cop més persones estan deixant la seva feina per a unir-se a temps complet a aquesta rebel·lió que consideren, no sense raó, que es mou per la causa més urgent i important de totes, ja que, si perdem aquesta lluita, les perdem totes.

Tot el meu suport als Rebels contra l’Extinció.

Ens veiem als carrers!

Blai Dalmau Solé
14 d’Abril del 2019

—–[ESPAÑOL]—-

Sabemos que en los últimos siglos, y, sobre todo, en las últimas décadas, la humanidad ha degradado y destruido una gran parte de la Vida que ha surgido en la Tierra a través de un complejo proceso de millones de años de evolución. Unas 200 especies se extinguen cada día.

Sabemos que muchos de nuestros actos habituales, como viajar en avión o comer animales, tienen implicaciones ecológicamente devastadoras. Nuestro impacto sobre la biosfera es, según algunos científicos, comparable con la destrucción ocasionada por la colisión de un gran meteorito sobre la Tierra.

Sabemos que la intensa contaminación a que estamos sometiendo nuestro cielo, junto con la acelerada deforestación a que estamos sometiendo nuestra tierra, están dando lugar a un creciente calentamiento planetario y desbarajuste climático. Esto está haciendo que los desastres “naturales” (incendios, inundaciones, tornados, …) sean cada vez más frecuentes y virulentos. Llegados a cierto punto, todo esto puede provocar la destrucción masiva de los cultivos que alimentan nuestra vida, provocando la escasez de víveres básicos incluso en los países enriquecidos…

Sabemos que esta crisis ecológica, sumada a otros factores, hace que la civilización global moderna tenga los días contados. En palabras de Peter Goldmark, presidente de la fundación Rockefeller, «La muerte de nuestra civilización ya no es una teoría o una posibilidad académica: es el camino en el que estamos.»

Lo sabemos a ciencia cierta todo esto. Pero no lo asimilamos. No lo asumimos. No lo empleamos.

La magnitud de la tragedia nos sobrepasa. Las inercias nos absorben. La irresponsabilidad nos seduce.

Pienso que es la hora de despertarnos, de dar un paso adelante, de madurar. Es la hora de que las personas y los pueblos declaremos en actos nuestro amor a la Tierra, que tanto nos ha dado y que tanto está sufriendo. Es la hora de superar las inercias y los intereses que impiden que la verdad sea debidamente escuchada y empleada. Es la hora de poner fin a la civilización del crecimiento económico y dar a luz a la civilización del crecimiento vital. Es la hora, en fin, de la Rebelión contra la Extinción.

Extinction Rebelion es un movimiento que, con una estrategia de acción directa no-violenta, o, dicho en otras palabras, de desobediencia civil pacífica, quiere generar presión y concienciación, exigiendo la implementación de las siguientes medidas:

1. VERDAD. Que los gobiernos y los medios de comunicación digan la verdad sobre la gravedad de la crisis ecológica y la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, explicando las consecuencias catastróficas de seguir con el rumbo actual.

2. ACCIÓN. Que los gobiernos tomen medidas de emergencia para reducir drásticamente las emisiones de efecto invernadero en los próximos años y para frenar el proceso de extinción de especies.

3. DEMOCRACIA. Que se constituyan Asambleas Ciudadanas, formadas por personas normales y corrientes elegidas por sorteo, para supervisar el proceso de decrecimiento de las emisiones y de transformación ecológica general.

Surgido en Inglaterra, el movimiento se está esparciendo por todo el mundo. Mañana habrá acciones en decenas de ciudades. Miles de activistas bloquearán las principales arterias de la circulación motorizada de Londres y otros centros neurálgicos de la economía global. En media docena de ciudades españolas hay convocadas acciones y concentraciones. En l’Escala, el día 22 de Abril, el Día de la Tierra, haremos un Encuentro en Solidaridad con Extinction Rebelion (más información, próximamente).

En Inglaterra cada vez más personas están dejando su trabajo para unirse a tiempo completo a esta rebelión que consideran, no sin razón, que se mueve por la causa más urgente e importante de todas, ya que, si perdemos esta lucha, las perdemos todas.

Todo mi apoyo a los Rebeldes contra la Extinción.

¡Nos vemos en las calles!

Blai Dalmau Solé
14 de Abril de 2019

—–[ENGLISH]—-

We know that in recent centuries, and especially in recent decades, humanity has degraded and destroyed a large part of the Life that has arisen on Earth through a complex process of millions of years of evolution. Some 200 species die out every day.

We know that many of our habitual acts, such as traveling by plane or eating animals, have ecologically devastating implications. Our impact on the biosphere is, according to some scientists, comparable to the destruction caused by the collision of a large meteorite on Earth.

We know that the intense pollution to which we are subjecting our sky, together with the accelerated deforestation to which we are subjecting our earth, are giving rise to a growing global warming and climatic disorder. This is causing “natural” disasters (fires, floods, tornadoes, …) to become increasingly frequent and virulent. Arrived at a certain point, all this can cause the massive destruction of the crops that feed our life, causing the shortage of basic provisions even in the enriched countries …

We know that this ecological crisis, added to other factors, makes modern global civilization have its days numbered. In the words of Peter Goldmark, president of the Rockefeller Foundation, “The death of our civilization is no longer a theory or an academic possibility: it is the path we are on.”

We know for sure all this. But we do not assimilate it. We do not assume it. We do not use it.

The magnitude of the tragedy surpasses us. Inerties absorb us. Irresponsibility seduces us.

I think it’s time to wake up, to take a step forward, to mature. It is time for each person and peoples to declare in actions our love for the Earth, which has given us so much and which is suffering so much. It is time to overcome the inertia and the interests that prevent the truth from being properly heard and used. It is time to put an end to the civilization of economic growth and give birth to the civilization of vital growth. It is time, in short, of the Rebellion against Extinction.

Extinction Rebelion is a movement that, with a strategy of direct non-violent action, or, in other words, of peaceful civil disobedience, wants to generate pressure and awareness, demanding the implementation of the following measures:

(1-TRUTH) That governments and the media tell the truth about the seriousness of the ecological crisis and the climate emergency situation in which we find ourselves, explaining the catastrophic consequences of continuing with the current course.

(2-ACTION) That governments take emergency measures to drastically reduce greenhouse gas emissions in the coming years and to stop the process of extinction of species.

(3-DEMOCRACY) That Citizen Assemblies be constituted, formed by ordinary people chosen by lot, to supervise the process of decreasing emissions and general ecological transformation.

Emerged in England, the movement is spreading all over the world. Tomorrow there will be actions in dozens of cities. Thousands of activists will block the main arteries of motorized circulation in London and other nerve centers of the global economy. There are actions and concentrations convened in half a dozen Spanish cities. In L’Escala, on April 22, Earth Day, we will make a Meeting in Solidarity with Extinction Rebellion (more information, soon).

In England more and more people are leaving their job to join full time this rebellion that they consider, not without reason, that struggles for the most urgent and important cause of all, since, if we lose this fight, we lose them all.

All my support to the Rebels against Extinction.

See you on the streets!

Blai Dalmau Solé
April the 14th of 2019

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *