Nova edició de «El Comú Català»

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

Benvolguts/des:

Aprofitant l’avinentesa de la Diada de Catalunya, voldria compartir amb vosaltres una notícia ben positiva per a les persones que estimem Catalunya i les que volem afavorir l’entesa i la cooperació entre els pobles així com la plena llibertat d’aquests per a decidir democràticament sobre el seu destí.

Cauac Editorial ha publicat recentment una edició actualitzada, ampliada i traduïda al castellà de «El Comú Català: la història dels que no surten a la història», el llibre d’en David Algarra Bascón publicat originalment el 2015.

Potser ja coneixes aquesta obra, l’has llegit o n’has sentit a parlar…

Es tracta d’un estudi sobre la història del poble de Catalunya realitzat des d‘una perspectiva que es focalitza en la humilitat, la llibertat i l’autogestió; una investigació que dóna una visió panoràmica de la vida quotidiana, les institucions i les gestes dels catalans des de l’Edat Mitjana fins a la Modernitat; un llibre que s’endinsa en diverses qüestions que la historiografia ortodoxa i dominant sovint ha menystingut, distorsionat o ocultat; una aportació de notable valor divulgatiu, compendiador i revelador.

Per a construir una Catalunya veritablement lliure, sostenible i democràtica, cal que comprenguem els esforços, els assoliments i els errors que, en aquest sentit, van fer els nostres avantpassats. I per aconseguir aquesta comprensió,«Cal que llegim en la història el silenci dels vençuts.» (Simone Weil)

Pots adquirir la nova edició en diverses llibreries i a través de la pàgina web de l’editorial. Aquí pots trobar el vídeo de l’entrevista que l’Alish de Time for Truth va realitzar a l’autor. Aquí pots descarregar la versió catalana del llibre en format digital. Aquí hi ha la pàgina web del llibre. I aquí l’epíleg del llibre, en el qual presento la balada «El món es va capgirar», de la qual pots veure’n un videoclip aquí i una interpretació en directe aquí.

Avui, tant o més que ahir, s’escau dir…

Visca la Terra, Mori el Mal Govern!

Blai

[ESPAÑOL]

Nueva edición de «El Común Catalán»

Estimados/as:

Aprovechando la ocasión de la Diada de Cataluña, quisiera compartir con vosotros una noticia muy positiva para las personas que amamos Cataluña y las que queremos favorecer el entendimiento y la cooperación entre los pueblos así como la plena libertad de estos para decidir democráticamente sobre su destino.

Cauac Editorial ha publicado recientemente una edición actualizada, ampliada y traducida al castellano de «El Común Catalán: la historia de los que no salen a la historia», el libro de David Algarra Bascón publicado originalmente en 2015.

Quizás ya conoces esta obra, la has leído o has oído hablar…

Se trata de un estudio sobre la historia del pueblo de Cataluña realizado desde una perspectiva que se focaliza en la humildad, la libertad y la autogestión; una investigación que da una visión panorámica de la vida cotidiana, las instituciones y las hazañas de los catalanes desde la Edad Media hasta la Modernidad; un libro que se adentra en varias cuestiones que la historiografía ortodoxa y dominante a menudo ha menospreciado, distorsionado u ocultado; una aportación de notable valor divulgativo, compendiador y revelador.

Para construir una Cataluña verdaderamente libre, sostenible y democrática, es necesario que comprendamos los esfuerzos, los logros y los errores que, en este sentido, hicieron nuestros antepasados. Y para lograr esta comprensión, «Hay que leer en la historia el silencio de los vencidos.» (Simone Weil)

Puedes adquirir la nueva edición en varias librerías y a través de la página web de la editorial. Aquí puedes encontrar el vídeo de la entrevista que Alish de Time for Truth realizó al autor. Aquí puedes descargar la versión catalana del libro en formato digital. Aquí está la página web del libro. Y aquí el epílogo del libro, en el que presento la balada «El mundo se dio la vuelta», de la que puedes ver un videoclip aquí y una interpretación en directo aquí.

Hoy, tanto o más que ayer, cabe decir…

¡Viva la Tierra, muera el mal gobierno!*

Blai

*Consigna proclamada por los catalanes en rebelión en 1640.

[ENGLISH]

New Edition of “El Comú Català”

Dear All,

Taking advantage of the advent of Catalonia’s day of celebration, I would like to share some positive news for all people who love Catalonia and wish to promote understanding and cooperation between peoples, while respecting their full freedom to democratically decide about their destiny.

Cauac Editorial has recently published, updated and translated into Spanish a new edition of “The Catalan People: the story of those who don’t appear in history”. This is a book by David Algarra Bascón, originally published in 2015.

Maybe you already know this work, you’ve read it or have heard about it …

It is a study of the history of the Catalan people written from a perspective that focuses upon modest living, freedom and self-management; a work that gives a panoramic view of the daily life, institutions and activities of Catalans from the Middle Ages through to Modernity; a book that delves into a multitude of questions that the dominant historical record has often diminished, distorted or hidden. It is a contribution of remarkable informative value, comprehensive and eye opening.

In order to build a truly free, sustainable and democratic Catalonia, we must understand the efforts and achievements of our ancestors, as well as the mistakes they made. To achieve this understanding, “We must read into history the silence of the defeated.” (Simone Weil)

You can purchase the new edition in several bookstores and through the website of the publisher. Here you can find a video interview that Alish of Time for Truth conducted with the author. Here you can download the Catalan version of the book in digital format. Here is the book’s website. And here is the epilogue of the book, in which I present the ballad “The world turned upside down”, from which you can see a video here and a live performance here.

Today, as much or more than yesterday, the old catalan saying applies…

Life to the Earth, death to bad government!

Blai