Deu anys enrere, a les comarques gironines…

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

Benvolguts/des:

Deu anys enrere, concretament el 17 i 18 d’octubre del 2009, es van dur a terme les Trobades per a la Cooperació Local, uns encontres populars i participatius que portaven el lema de «Podem decréixer per viure com volem» i que van tenir lloc simultàniament a diverses localitats de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.

En aquelles trobades s’hi van impulsar i iniciar un bon grapat de processos col·lectius transformadors, com ara el Grup d’Acció de Democràcia Inclusiva de Catalunya o la Cooperativa Integral Catalana.

A les comarques gironines la Trobada per a la Cooperació Local va anar precedida pel cicle de xerrades-debat «Crisi, Crítica, Criteri», que va ser organitzat i conduït per diversos activistes d’arreu de Catalunya.

Tant en el Cicle com en les Trobades vam parlar de qüestions que, avui en dia, resulten ser encara més importants i urgents del que ja ho eren aleshores, a saber: la crisi multidimensional i la crisi del creixement, la falta de democràcia real i la necessitat d’empoderament popular, les estratègies de transformació social i la construcció de comunitats locals basades en l’autonomia, l’ecologia i l’amor…

Sens dubte, aquell Cicle i aquelles Trobades van resultar ser esdeveniments rellevants en la meva vida i en la d’altres persones, així que, deu anys després, em sembla convenient recordar-los i reflexionar-los, motiu pel qual avui comparteixo un petit vídeo-reportatge, fins ara inèdit, d’aquell Cicle i de la Trobada que vam fer a les comarques gironines.

Aquest audiovisual pot ser d’especial interès per a les persones que, d’una manera o altra, van participar en la Trobada de les comarques gironines i/o en el Cicle de Xerrades-Debat, però també pot resultar interessant per a totes les persones que senten afinitat per les perspectives i les pràctiques de l’ecologia social, el decreixement, el cooperativisme, la permacultura, la democràcia directa, el moviment llibertari, les ecoviles… i que tenen curiositat per a conèixer iniciatives i idees que, en aquest sentit, s’han desenvolupat a les comarques gironines en els darrers anys.

Pots veure el vídeo aquí.

Seguim!

Blai


[ESPAÑOL]

Diez años atrás, en las comarcas de Girona…


Estimados/as:

Diez años atrás, concretamente el 17 y 18 de octubre del 2009, se llevaron a cabo los «Encuentros para la Cooperación Local». Estos encuentros populares y participativos llevaban el lema de «Podemos decrecer para vivir como queremos» y tuvieron lugar simultáneamente en varias localidades de Cataluña, Baleares y País Valenciano.

En estos encuentros se impulsaron e iniciaron un buen puñado de procesos colectivos transformadores, como el Grupo de Acción de Democracia Inclusiva de Cataluña o la Cooperativa Integral Catalana.

En las comarcas gerundenses el Encuentro para la Cooperación Local fue precedido por el ciclo de charlas-debate «Crisis, Crítica, Criterio», que fue organizado y dinamizado por varios activistas de Cataluña.

Tanto en el Ciclo como en los Encuentros hablamos de cuestiones que, hoy en día, resultan ser aún más importantes y urgentes de lo que ya lo eran entonces, a saber: la crisis multidimensional y la crisis del crecimiento, la falta de democracia real y la necesidad de empoderamiento popular, las estrategias de transformación social y la construcción de comunidades locales basadas en la autonomía, la ecología y el amor…

Sin duda, aquel Ciclo y aquellos Encuentros resultaron ser acontecimientos relevantes en mi vida y en la de otras personas, así que, diez años después, me parece conveniente recordarlo y reflexionarlo, por lo que hoy comparto un pequeño vídeo-reportaje, hasta ahora inédito, de aquel Ciclo y del Encuentro que hicimos en las comarcas gerundenses.

Este audiovisual puede ser de especial interés para las personas que, de una manera u otra, participaron en el Encuentro y/o en el Ciclo, pero también puede resultar interesante para todas las personas que sienten afinidad por las perspectivas y las prácticas de la ecología social, el decrecimiento, el cooperativismo, la permacultura, la democracia directa, el movimiento libertario, las ecoaldeas … y que tienen curiosidad por conocer iniciativas e ideas que, en este sentido, se han desarrollado en las comarcas gerundenses en los últimos años.

Puedes ver el vídeo aquí (en catalán).

¡Seguimos!

Blai


[ENGLISH]

Ten years ago, in the counties of Girona…


Dear all:

Ten years ago, specifically on October 17th and 18th, 2009, the “Gatherings for Local Cooperation” were held. This popular and participatory meetings with the motto of “We can degrow to live as we want” took place simultaneously in various locations of Catalonia, Pais Valencià and the Balear Islands.

In these meetings, a number of transformative colective processes were promoted and started, such as the Inclusive Democracy Action Group of Catalonia or the Integral Catalan Cooperative.

In the Girona region, such Meeting was preceded by the series of talks-debates titled “Crisis, Criticism, Criteria”, which was organized and conducted by various activists from all over Catalonia.

Both in the Cycle and in the Meetings we talked about issues that, nowadays, turn out to be even more important and urgent than they already were then, that is to say: the multidimensional crisis and the crisis of growth, climate change and the foreseeable eco-social collapse, the lack of real democracy and the need for popular empowerment, the strategies of social transformation and the construction of local communities based on autonomy, ecology and love …

Undoubtedly, that Cycle and those Meetings turned out to be important events in my life and in that of other people, so, ten years later, I think it may be worth remembering and reflecting on them. This is why today I share a brief video-report, until now unpublished, of that Cycle and of the Gathering that we did in the Girona region.

This audiovisual can be of special interest to people who, in one way or another, participated in the Encounter and/or the Cycle. But It also can be interesting for all people who feel affinity for the perspectives and practices of social ecology, permaculture, degrowth, cooperativism, direct democracy, libertarian movement, eco-villages … and who are curious about initiatives and ideas that, in this regard, have been developed in the counties of Girona in recent years.

You can watch the video here (in catalan).

Let’s continue!

Blai

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *