La Mobilització Mundial del 15M

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

* * *

Benvolguts/des:

Demà dissabte, 15 de Maig, serà una jornada remarcable en la història de la llarga lluita per la llibertat.

No només perquè es compliran deu anys de la irrupció d’una de les mobilitzacions populars més alliberadores que hi ha hagut en les darreres dècades, el Moviment 15M (1); sinó també, i sobretot, perquè tindrà lloc una segona Manifestació Mundial per defensar les nostres llibertats fonamentals (és a dir, la llibertat de moviment, la de reunió, la d’elecció, la de salut i la d’expressió) i en contra de les tendències mistificadores i maquiavèl·liques que s’estan imposant a gairebé tot el món en el context de la «Pandèmia».

La primera Manifestació Mundial d’aquesta mena va tenir lloc el passat 20 de març. Molts milers de persones van aplegar-se en més d’un centenar i mig de concentracions, en més de quaranta països, per comunicar públicament la seva voluntat de transformar aquesta realitat falsejada que ens oprimeix. (2)

Des de Canadà fins a l’Argentina, des d’Àustria fins a Sud-Àfrica, demà, 15 de Maig del 2021, sortirem novament als carrers. Per la Pau. Per la Llibertat. Per la Salut. Per la Democràcia. Pels Drets Humans. (3)

A Girona, al migdia, formarem novament una Cadena de Reflexions (4). Tot seguit, ballarem i cantarem en el context de dues Flashmobs de «Danser Encore», la cançó que ressona a les places de cada cop més llocs del món com a himne de la dignitat rebel i la resistència creativa (5). Entre una activitat i l’altra, farem un Pic-Nic, en un dels bonics parcs de la ciutat, i naturalment, els que vulguem, compartirem idees, experiències, somriures, abraçades i petons.

Enfront de les derives despòtiques, distòpiques i destructives que darrerament estan prenent aquestes «democràcies» cada cop més fictícies, les persones que estem a favor de la Vida, és a dir, a favor de l’Amor, la Veritat i la Llibertat, no ens podem quedar de braços plegats.

La pronunciació política popular és més que pertinent.

És hora de restablir el nostre poder i estar a l’altura dels grans reptes que la història ens planteja. És hora d’assumir la nostra responsabilitat en el creixent col·lapse d’una civilització antivital i en la construcció d’una civilització provital. És hora, en definitiva, de millorar i madurar.

Podem? Volem? Ho fem?!

Blai

NOTES – ENLLAÇOS

(1)
«La Clave está en Sol» (Videoclip-Documental, 10′)
«Balanç del 15M amb mires a l’emancipació» (Blai Dalmau Solé, 2012)

(2)
The Pushback: El Dia En Que La Humanidad Se Levantó (Documental en anglès subtitolat a l’espanyol)

(3)
Nota de Premsa «World-Wide Rally For Freedom 2.0»
Canal de Telegram de la Mobilització

(4)
Juntos por la Verdad (Documental sobre la Cadena de Reflexions de Girona)Grup de Telegram de la Cadena de Reflexions de Girona

(5)  
Videoclip Original
de la cançó “Danser Encore”, de HK i els Saltimbankis
Flashmobs de Danser Encore: Barcelona, Madrid, Bologna
Lletra de “Danser Encore” en català amb acords

* * *

[ESPAÑOL]

La Mobilización Mundial del 15M


Estimados/as:

Mañana sábado, 15 de Mayo, será una jornada remarcable en la historia de la larga lucha por la Libertad.

No sólo porque se cumplirán diez años de la irrupción de una de las movilizaciones populares más liberadoras que ha habido en las últimas décadas, el Movimiento 15M (1); sino también, y sobre todo, porque tendrá lugar una segunda Manifestación Mundial para defender nuestras libertades fundamentales (es decir, la libertad de movimiento, la de reunión, la de elección, la de salud y la de expresión) y en contra de las tendencias mistificadora y maquiavélicas que se están imponiendo en casi todo el mundo en el contexto de la «Pandemia».

La primera Manifestación Mundial de este tipo tuvo lugar el pasado 20 de marzo. Muchos miles de personas se reunieron en más un centenar y medio de concentraciones, en más de cuarenta paises, para comunicar públicamente su voluntad de transformar esta realidad falseada que nos oprime. (2)

Desde Canadá hasta Argentina, desde Austria hasta Sudáfrica, mañana, 15 de Mayo del 2021, saldremos nuevamente a las calles. Por la Paz. Por la Libertad. Por la Salud. Por la Democracia. Por los Derechos Humanos. (3)

En Girona, a partir del mediodia, formaremos nuevamente una Cadena de Reflexiones (4). A continuación, bailaremos y cantaremos en el contexto de dos Flashmobs de «Danser Encore», la canción que resuena en las plazas de cada vez más lugares del mundo como himno de la dignidad rebelde y la resistencia creativa (5). Entre una actividad y otra, haremos un Pic-Nic, en uno de los bonitos parques de la ciudad, y los que queramos, naturalmente, compartiremos ideas, experiencias, sonrisas, abrazos y besos.

Frente a las derivas despóticas, distópicas y destructivas que últimamente están tomando estas «democracias» cada vez más fictícias, las personas que estamos a favor de la Vida, es decir, a favor del Amor, la Verdad y la Libertad, no podemos quedarnos de brazos cruzados.

La pronunciación política popular es más que pertinente.

Es hora de restablecer nuestro poder y estar a la altura de los grandes retos que la vida nos plantea. Es hora de asumir nuestra responsabilidad en el colapso de una civilización antivital y en la construcción de una civilización provital. Es hora, en definitiva, de mejorar y madurar.

¿Podemos? ¿Queremos? ¿Lo hacemos?!

Blai

NOTAS – ENLACES

(1)
«La Clave está en Sol» (Videoclip-Documental, 10′)
Balance del 15M con miras a la emancipación” (Blai Dalmau Solé, 2012)

(2)
The Pushback: El Dia En Que La Humanidad Se Levantó (Documental en inglés con subtítulos en español)

(3)
Nota de Prensa «World-Wide Rally For Freedom 2.0»
Canal de Telegram de la Mobilitzación

(4)
Juntos por la Verdad (Documental sobre la Cadena de Reflexiones de Girona)Grupo de Telegram de la Cadena de Reflexions de Girona

(5)  
Videoclip Original
de la canción “Danser Encore”, de HK y los Saltimbankis
Flashmobs de Danser Encore: Barcelona, Madrid, Bologna
Lletra de “Danser Encore” en catalán y con acordes* * *

[ENGLISH]

The World Mobilitzation of 15M


Dear:

Tomorrow, May the 15th, will be a remarkable day in the history of the long struggle for freedom.

Not only because it will be the tenth aniversary since the emergence of one of the most liberatory popular mobilizations in recent decades, the 15M Movement (1); but also, and above all, because a second World Wide Demonstration will take place to defend our fundamental freedoms (ie freedom of movement, freedom of assembly, freedom of choice, freedom of health and freedom of expression) and against all of the mystifying and machiavellian tendencies that are being imposed almost everywhere in the context of the “Pandemic”.

The first World Wide Demonstration of this kind took place on March 20. Many thousands of people gathered in more than 150 rallies, in more than 40 countries, to publicly communicate their will of transforming this falsified reality that oppresses us. (2)

From Canada to Argentina, from Austria to South Africa, tomorrow, May the 15th of 2021, we will take the streets again. For Peace. For Freedom. For Health. For Democracy. For Human Rights. (3)

In Girona, in the midday, we will form again a Chain of Reflections (4). Next, we will dance and sing in the context of two Flashmobs of “Danser Encore,” the song that resonates in the squares of more and more places around the world as an anthem of rebellious dignity and creative resistance (5). Between one activity and another, we will have a Pic-Nic, in one of the beautiful parks of the city, and, of course, those who want, will be sharing ideas, experiences, smiles, hugs and kisses.

Faced with the despotic, dystopian and destructive drifts that these increasingly fictitious “democracies” are taking over lately, the people of us who are in favor of Life, that is, in favor of Love, Truth and Freedom, we cannot remain in crossed arms.

Popular political pronunciation is more than relevant.

It is time to restore our power and rise to the great challenges that life presents us. It is time to assume our responsibility in the collapse of an antivital civilization and in the construction of a provital civilization. It is time, ultimately, to improve and mature.

Can we? Do we want? Do we do it?!

Blai

NOTES – LINKS

(1)
«La Clave está en Sol» (Videoclip-Documentary, 10′)

(2)
The Pushback: The Day The World Stood Up Togheter

(3)
Press Releass «World-Wide Rally For Freedom 2.0»
Telegram Channel of the World Wide Demonstration

(4)
Telegram Group of the Cadena de Reflexions de Girona

(5)  
O
riginal Videoclip  of the song “Danser Encore”, by HK and the Saltimbankis
Flashmobs de Danser Encore: Barcelona, Madrid, Bologna,Netherlands


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *