15 Mesos, 15 Documentals

[ENGLISH BELOW – ESPAÑOL DEBAJO ]

Benvolguts/des:

Han passat quinze mesos des que el primer cas de Covid-19 va ser detectat a la ciutat xinesa de Wuhan i un any des que les suposades «mesures sanitàries», pretesament encaminades a aturar la presumpta «pandèmia», van començar a aplicar-se als territoris regits per l’Estat espanyol.

En aquest temps, nombroses persones capacitades, intel·ligents, honestes i valentes han estat fent-se preguntes. Preguntes pertinents per esbrinar què està succeint realment. Les respostes, naturalment, han anat sorgint. I han anat encaixant les unes amb les altres, revelant una realitat molt diferent d’allò que narra el relat oficial.

Els 15 documentals que trobaràs a continuació presenten una síntesi d’aquest enorme esforç mundial d’investigació pluridisciplinària feta des dels valors humans i pels drets humans.

La genuïna ciència, la veritable democràcia i l’autèntica filosofia coincideixen en un principi fonamental, a saber: convé debatre de forma transparent, oberta i racional les diverses idees, teories i propostes sobre cada qüestió.

Avui, però, les elits del poder econòmic, polític i mediàtic es dediquen a soscavar el debat transparent, obert i racional sobre diverses qüestions, i, en especial, sobre tot allò que es relaciona amb el fenomen de la «Pandèmia». Aquestes elits, i els sectors socials més subordinats a elles, recorren a la censura, el silenciament, la tergiversació, les fal·làcies i les falsedats repetides massivament com a forma d’imposar el seu relat, el relat oficial.

Davant d’aquesta situació, considero que és el meu deure -i el de tothom que vulgui ser fidel als principis fonamentals de la ciència, la democràcia i la filosofia- conèixer i compartir aquests continguts que estan essent silenciats, tergiversats i censurats pels poders imperants, i que, tanmateix, plantegen qüestions d’extrema importància i urgència per a la vida de tots i cada un de nosaltres.

Cordialment,

Blai

Els 15 documentals, ordenats cronològicament, de més a menys recent:

Planet Lockdown
(EUA – Es publicarà pròximament – Anglès)

The Big Reset
Espanya – 18′ – Espanyol)

Discover the truth about COVID-19 – Scientis are warning humanity!
(EUA – 55′ – Anglès)

Ask the Experts II
(Internacional – 54′ – Anglès)

Juntos por la Verdad
(Espanya – 9′ – Espanyol i català)

El Antídoto Universal
(EUA – 110′ – Anglès amb subtítols en espanyol)

La Nueva Normalidad
(Regne Unit – 53′ – Anglès amb subtítols en espanyol)

Ask The Experts
(Internacional – 27′ – Anglès amb subtítols en espanyol)

Aliança Mundial per la Llibertat
(Internacional – 50′ – Anglès amb subtítols en espanyol)

The Future of Vaccines
(Internacional – 41′ – Anglès)

Asesinados
(Espanya – 60′ – Espanyol)

Hold-Up
(França – 160′ – Francès amb subtítols en espanyol)

Crimen Oculto
(Espanya – 55′ – Espanyol)

Plandemic: Indoctornation
(EUA – 60′ – Anglès amb subtítols ens espanyol)

2020: El año del miedo fabricado
(Argentina – 96′ – Espanyol)

[ESPAÑOL]

15 Meses, 15 Documentales

Estimados/as:

Han pasado quince meses desde que el primer caso de Covid-19 fue detectado en la ciudad china de Wuhan y un año desde que las supuestas «medidas sanitarias», pretendidamente encaminadas a detener la presunta «pandemia», empezaron a aplicarse en los territorios regidos por el Estado español.

En este tiempo, numerosas personas capacitadas, inteligentes, honestas y valientes han estado haciendose preguntas. Preguntas pertinentes para averiguar qué está sucediendo realmente. Las respuestas, naturalmente, han ido surgiendo. Y han ido encajando unas con otras, revelando una realidad muy diferente de lo que narra el relato oficial.

Los 15 documentales que encontrarás a continuación presentan una síntesis de este enorme esfuerzo mundial de investigación pluridisciplinar hecha desde los valores humanos y por los derechos humanos.

La genuina ciencia, la verdadera democracia y la auténtica filosofía coinciden en un principio fundamental, a saber: conviene debatir de forma transparente, abierta y racional las diversas ideas, teorías y propuestas sobre cada cuestión.

Hoy, sin embargo, las élites del poder económico, político y mediático se dedican a socavar el debate transparente, abierto y racional sobre diversas cuestiones, y, en especial, sobre todo lo relacionado con el fenómeno de la «Pandemia». Estas élites, y los sectores sociales más subordinados a ellas, recurren a la censura, el silenciamiento, la tergiversación, las falacias y las falsedades repetidas masivamente como forma de imponer su relato, el relato oficial.

Ante esta situación, considero que es mi deber -y el de todos los que quieran ser fieles a los principios fundamentales de la ciencia, la democracia y la filosofía- conocer y compartir estos contenidos que están siendo silenciados, tergiversados y censurados por los poderes imperantes, y que, sin embargo, plantean cuestiones de extrema importancia y urgencia para la vida de todos y cada uno de nosotros.

Cordialmente,

Blai

Los 15 documentales, ordenados cronológicamente, de más a menos reciente:

Planet Lockdown
(EUA – Se publicará proximamente – Inglés)

The Big Reset
(España – 18′ – Español)

Discover the truth about COVID-19 – Scientis are warning humanity!
(EUA – 55′ – Inglés)

Ask the Experts II
(Internacional – 54′ – Inglès)

Juntos por la Verdad
(Cataluña – 9′ – Español y Catalan)

El Antídoto Universal
(EUA – 110′ – Inglés con subtítulos en español)

La Nueva Normalidad
(Reino Unido – 53′ – Inglés con subtítulos en español)

Ask The Experts
(Internacional – 27′ – Inglés con subtítulos en español)

Aliança Mundial per la Llibertat
(Internacional – 50′- Inglés con subtítulos en español)

The Future of Vaccines
(Internacional – 41′ – Inglés)

Asesinados
(España – 60′ – Español)

Hold-Up
(Francia – 160′ – Francés con subtitulos en español)

Crimen Oculto
(España – 55′ – Español)

Plandemic: Indoctornation
(EUA – 60′ – Inglés con subtítulos en español )

2020: El año del miedo fabricado
(Argentina – 96′ – Español)

[ENGLISH]

15 Months, 15 Documentaries

Dear:

It has been fifteen months since the first case of Covid-19 was detected in the Chinese city of Wuhan and a year since the alleged “sanitary measures”, supposedly aimed at stopping the so-called “pandemic”, began to be applied in the territories governed by the Spanish State.

During this time, many trained, intelligent, honest, and courageous people have been asking questions. Relevant questions to find out what is really going on. The answers, of course, have been emerging. And they have been fitting with each other, revealing a reality very different from what the official story tells.

The 15 documentaries below present a summary of this enormous global multidisciplinary research effort made from human values and for human rights.

Genuine science, true democracy and authentic philosophy agree on the same fundamental principle, namely: the various ideas, theories and proposals on each issue should be discussed in a transparent, open and rational manner.

Today, however, the elites of the economical, political and mediatical power are undermining the transparent, open and rational debate on various issues, and in particular on everything related to the «Pandemic» phenomenon. These elites, and the social sectors most subordinate to them, resort to censorship, silencing, fallacies and falsities repeated en masse as a way of imposing their narrative, the official narrative.

Given this situation, I consider it my duty -and that of all those who want to be faithful to the fundamental principles of science, democracy and philosophy- to know and to share this content that is being silenced, distorted and censored by the ruling powers, and which, however, raises issues of extreme importance and urgency for the lives of each and every one of us.

Sincerely,

Blai

15 documentaries, sorted chronologically, from most to least recent:

Planet Lockdown
(USA – To be published soon – English)

The Big Reset
(Spain – 18′ – Spanish)

Discover the truth about COVID-19 – Scientis are warning humanity!
(USA – 55′ – English)

Ask the Experts II
(International – 54′ – English)

Juntos por la Verdad
(Catalonia/Spain – 9′ – Spanish and Catalan)

The Universal Antidote
(USA – 110′ – English)

The New Normal
(United Kingdom – 53′ – English)

Ask The Experts
(International – 27′ – English)

World Freedom Aliance
(International – 50′ – English)

The Future of Vaccines
(International – 41′ – English)

Asesinados
(Spain – 60′ – Spanish)

Hold-Up
(France – 160′ – French)

Crimen Oculto
(Spain – 55′ – Spanish)

Plandemic: Indoctornation
(USA – 60′ – English)

2020: El año del miedo fabricado
(Argentina – 96′ – Spanish)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *